Maskinskovning

Vi udfører tynding og renafdrift af nåletræ og løvtræ i skov, skovrejsninger, remiser og læhegn. Vi har erfaringer med alle typer terræn og skov, og ser muligheder fremfor begrænsninger.

Ved tyndingsarbejder mærker skovfogeden de blivende træer (hovedtræerne) i løvtræbevoksninger inden arbejdets påbegyndelse, da det er en absolut forudsætning for en kvalificeret skovdyrkning. Dette gælder særligt konverteringen af gammel skov til lysåben skov med stor biodiversitet, artsrigdom og dynamik.

Vi arbejder på Sjælland, Fyn og Østjylland, og gennem vores samarbejde med opkøbere for danske og internationale træindustrier får du en optimal værdi ud af din hugst. Denne hugstoptimering er en af vores stærkeste kompetencer oparbejdet igennem mange år. Der udleveres specificerede målelister for alle effekter og flisrapporter for evt. flis. Vores omkostninger er normalt baseret på akkord, og der er derfor fuld gennemsigtlighed i opgørelsen.