Handel med Skov - Udvikling af Skov

Udvikling af skov

Klimaskov

Udvikling af Skov: Godt driftsskovbrug arbejder med lys og rum som de vigtigste værktøjer i skabelsen af værdifuldt træ. En 3. faktor – klimaforandringer – er imidlertid blevet en realitet, og kræver en omstilling i skovdyrkningen.


Et fokus væk fra renafdrift og monokultur til en selvunderstøttende cyklus med naturforyngelse, plukhugst og skærmforyngelse booster stabiliteten overfor nye klimaekstremer som hedebølger, månedsregn og skybrud. Hyppigere og kortere storme med vindstød af orkanstyrke gør visse nåletræsarter udsatte for stormfald med det traditionelle dyrkningsmønster, og et kvalificeret modtræk kræver ikke alene omlægning af træarter, men også modet til et opgør med vanetænkning og skovdyrkningstraditioner.

Bindingen af CO2 er en samfundsmission i nedbringningen af drivhusgasser, og træarter med høj tilvækst og dermed kulstofbinding er i fokus. Men træartsvalget er også afgørende for kvaliteten og varigheden af fremtidig skov, og det stemmer ikke nødvendigvis overens med høj tilvækst alene.


TeamForst har den fornødne kompetence og ekspertise til dette udviklingsarbejde, men også visionen og positiviteten til at fremme dialogen og målet om en vellykket skov i god vækst.

Naturskov

Den kultiverede driftsskovs absolutte modsætning er urskoven, der i et lukket kredsløb og med eget mikroklima fungerer alene på egne præmisser uden påvirkning udefra. Naturskoven er et sted midt imellem, med en menneskelig påvirket sammensætning af træer og buske, der alene trives på naturlige vilkår. Målt på biodiversitet er naturskoven rigere end både urskov og driftsskov, netop fordi den menneskelige indflydelse betinger lysindfald, skabt gennem variation og flere lag i bevoksningen. Tisvilde Hegn er som blanding af lystræarterne Eg og Skovfyr en af landets skove med højest biodiversitet.
Naturskov kræver stor detailviden om egnede træarter og buske, deres indbyrdes dynamik og gensidige påvirkning, succession og vækstkrav. Biodiversiteten udspringer af denne kompleksitet og styrker skovens eksistensgrundlag.


TeamForst tilbyder nyanlæg af naturskov, hel eller delvis integrering af naturskov i eksisterende skov, samt omlægning af driftsskov til naturskov
.

 

© TeamForst Udvikling af skov