Vildtplantning

Vildtplantninger dækker over enhver plantning med jagtmæssigt formål i højskoven, småskoven og det åbne land.

I eksisterende fredskov har Skovloven hidtil sat begrænsninger for mulighederne med krav om stamtal, men med nutidens fokus på diversitet og flersidighed er der rige muligheder for vildtvenlig skov. Renafdrifter kan erstattes med naturforyngelse og plukhugst, i retning mod den lysåbne, mangfoldige naturskov. Denne naturtype er meget attraktiv for vildtet, og giver den højeste biodiversitet.

For større skovejendomme kan en mosaik af naturskov og traditionel højskov give en ekstrem mangfoldighed i dyre- og fuglearter tilknyttet de respektive skovtyper. Dette gælder både på bevoksningsniveau og i den enkelte bevoksning som holme. Denne mangfoldighed styrker ikke bare hjortevildtet, men fremmer også fuglejagten ekstremt i forhold til den lukkede skov.

Konverteringen af højskov til naturskov kræver stærk detailviden om træarter, succession og den naturlige proces, og TeamForst står med over 25 års erfaring og indsigt for den effektive og naturrigtige løsning.

I det åbne land er mulighederne i plantningen (remisen) ubegrænsede. Her kan plantningen skarpt defineres ud fra vildtets behov, hvor valget af buskarter er helt afgørende for fuglevildt, mens råvildtet kan stimuleres mere gennem valget af træarter. Læ- og buskhegn kan fungere som ledelinier, men også her er vildtarterne afgørende for valget af plantearter.

TeamForst har over årene leveret utallige velfungerende vildtplantninger af varig kvalitet uden stort plejebehov, og står til rådighed også med projekterende rådgivning.