Vildtplantning

Vildtplantning

Skov for vildtet – Vildtplantning

Vildtplantninger dækker over enhver plantning med jagtmæssigt formål i højskoven, småskoven og det åbne land.


I eksisterende fredskov har Skovloven hidtil sat begrænsninger for mulighederne med krav om stamtal ved nyplantninger, men med nutidens fokus på diversitet og flersidighed er der rige muligheder for vildtvenlig skov. I praksis vil det sige at hovedtræarten (grundstammen i bevoksningen) understøttes med strategisk indplantning af vildtvenlige buske, træagtige buske og småtræer, der imødekommer lokalitetens særlige vilkår omkring jordbund, lystilgang mm. Den nødvendige skovforyngelse sker med naturforyngelse og plukhugst, i retning mod den lysåbne, mangfoldige naturskov. Denne skovtype med høj biodiversitet er meget attraktiv for vildtet.


For større skovarealer kan en mosaik af naturskov og traditionel højskov give en ekstrem mangfoldighed i dyre- og fuglearter tilknyttet de forskellige skovtyper. Dette gælder både på bevoksningsniveau og i den enkelte bevoksning som holme. Denne mangfoldighed styrker ikke bare hjortevildtet, men fremmer også fuglejagten ekstremt i forhold til den lukkede højskov.


Denne vildtmæssige tilgang til skovdyrkningen kræver stærk detailviden om træarter, succession og den naturlige proces, og TeamForst står med over 25 års erfaring og resultater fra en række ejendomme for den effektive og langtidsholdbare løsning.

Markplantningen

I det åbne land er mulighederne ubegrænsede. Her kan plantningen skarpt defineres ud fra vildtets behov, hvor valget af buskarter er helt afgørende for fuglevildt, mens råvildtet kan stimuleres mere gennem valget af træarter. Læ- og buskhegn kan fungere som ledelinier, men også her er de forekommende eller ønskede vildtarter afgørende for valget af plantearter.


En vellykket vildtplantning giver læ og tryghed, beskyttelse mod rovfugle og rovdyr, samt optimale muligheder for drev og afskydning. Men netop disse mål kræver specifik viden om den enkelte busk- og træart. En del buskarter er kun velegnede som lægivere, og giver ikke den fornødne tryghed og kan derfor ikke ”holde på fuglene”. Andre buskarter udvikler sig meget aggressivt og skaber en sammenfiltret, mørk mur. Træartsvalget er afgørende, og med små virkemidler skabe stor succes. Det afgørende er synergien med den øvrige bevoksning, så lys og varme får optimale effekter.

TeamForst har over årene leveret utallige velfungerende vildtplantninger af varig kvalitet uden stort plejebehov, og står til rådighed også med projekterende rådgivning.

© TeamForst Vildtplantning